Garage Cats

Pingjumerstraat 49
8748BM Witmarsum
0517 - 53 1441
info@garagecats.nl

Ma - Vr: 8:00 - 17:15

Zaterdag 8.30 - 16.00

Vertrouwd_onderhoud_oranje

Garage Cats - Witmarsum

Privacyverklaring Garage Cats

Laatst bijgewerkt: december 2023

Garage Cats hecht grote waarde aan het beschermen van jouw privacy en hanteert strikte maatregelen om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit privacy beleid biedt gedetailleerde informatie over ons beleid. We streven naar hoogwaardige dienstverlening met betrouwbaarheid als kernwaarde, waarbij respect voor klant privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens centraal staan. Ons gegevensbeleid, in lijn met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarborgt de bescherming van persoonsgegevens met heldere, transparante informatie over ons beleid.

1. Verantwoording Gegevensverwerking
Garage Cats is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij bieden diverse mobiliteitsproducten en -diensten aan op het gebied van het kopen, huren, leasen, aanpassen, onderhouden, repareren en schadeherstel van personenauto’s en bedrijfswagens.

2. Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt mede af van of Garage Cats beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzetten om een betrokkene te identificeren.

3. Welke persoonsgegevens worden door Garage Cats verwerkt
Bij het aangaan en/of uitvoeren van overeenkomsten tot het leveren, leasen, verhuren, onderhouden, repareren of herstellen van voertuigen door Garage Cats verwerken wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens ontvangen wij veelal van uzelf, jouw werkgever en/of de leasemaatschappij van jouw werkgever. Maar ook wanneer je op andere wijze gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren middels bijvoorbeeld onze www.garagecats.nl of de sites van onze importeurs. In geval je een bestaande of (potentiële) klant bent dan kunnen we de volgende gegevens van je verzamelen en verwerken:

  • Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), geslacht en wellicht deze gegevens van jouw partner (bij lease en financiering).
  • Identificerende gegevens: zoals geboortedatum, klantnummer, rijbewijsgegevens, paspoortnummer.
  • Financiële gegevens (bij lease en financiering), inkomsten/uitgaven, bankafschriften ten behoeve van BKR toetsing en eventuele registratie.
  • Voertuiggegevens, kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudshistorie, eigendomshistorie en eventuele andere relevante gegevens voor betreffende overeenkomst
  • Gebruik en verbruik gegevens, zoals transactiegegevens, schademeldingen, IP-adres of ander nummer, communicatievoorkeuren en instellingen, surfgedrag, cookies, klanttevredenheidsgegevens, notities en e-mails m.b.t. klachten/contactmomenten

Aanvulling vanaf 1 januari 2024
Bij het uitvoeren van een Algemene Periodieke Keuring (APK) verwerkt Garage Cats ook gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik van het voertuig. Deze gegevens worden conform de eisen van het Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) vastgelegd en doorgegeven aan het RDW. Deze aanvulling geldt met ingang van 1 januari 2024. Garage Cats respecteert hierbij de privacy van de voertuigeigenaar en gaat vertrouwelijk om met deze specifieke gegevens, zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Het delen van deze informatie is echter niet verplicht. Indien je niet wenst dat deze gegevens worden gedeeld met het RDW, dien je dit voorafgaand aan de APK aan te geven bij de medewerker, met opgaaf van reden. Je kunt meer informatie vinden op de RDW-website. Voor vragen of verzoeken over de verwerking van deze gegevens kun je contact met ons opnemen via de eerder genoemde contactgegevens.

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze diensten en producten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 16 jaar. Wel kan het in dienstverband (stages e.d.) nodig zijn dat wij deze gegevens verwerken. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Verstrekking aan derden
Uw gegevens die door Garage Cats worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zo lang als je klant bent bij Garage Cats of interesse blijft tonen in onze diensten, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

7. Beveiliging
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest in deze Privacy Policy waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens om gaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten. Via een mail naar info@garagecats.nl of kunt je een van de volgende verzoeken aan ons doen. Vermeld in jouw mail welk verzoek het betreft, naam, geboortedatum, adres, kenteken en of klantnummer zodat wij je in onze systemen kunnen vinden. Binnen 30 dagen zullen wij je een reactie met betrekking tot het verzoek sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Met afgeschermd bedoelen wij het afschermen/onleesbaar maken van de pasfoto en het BSN. Vermeld op de kopie de datum en de vestiging(en) waar het verzoek betrekking op heeft.

8. Rechten omtrent jouw gegevens
Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Bepaalde gegevens moeten wij soms bewaren voor wettelijke verplichtingen, administratieve doeleinden en/of om transacties te voltooien die al gestart waren vóór je de wijziging of verwijdering aanvroeg. Recht van bezwaar bij verwerking op basis van toestemming is al mogelijk door de toestemming in te trekken. Indien je bezwaar maakt tegen direct marketing zal die verwerking direct voor je stoppen. Heb je bezwaar tegen een ander gerechtvaardigd belang of van een derde dan moeten we dit onderzoeken en afwegen of jouw belang zwaarder weegt. Daarnaast heeft je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Komt je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. je heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

10. Wijzigingen
Indien nodig zal deze privacyverklaring aangepast worden. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot onze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via telefoon: 0517-531441 of e-mail: info@garagecats.nl.

Scroll naar boven
Chat openen
1
Hulp nodig?
Scan de code
Hallo, kunnen wij u helpen?